^Back To Top

 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
.

.


Plant Genetic Conservation Project

Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

meeting icon.fw 04-04-2560 : รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.มรส. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

downloads icon.fw  ดาวน์โหลดข้อมูล รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.มรส. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560  PDF icon

 

meeting icon.fw 20-01-2560 : รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.มรส. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

downloads icon.fw  ดาวน์โหลดข้อมูล รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.มรส. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560  PDF icon

 

กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการ อพ.สธ.มรส.

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ : 0 7791 3324 โทรสาร : 0 7791 3309

E-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รายชื่อผู้ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

icon tree.fw  ชื่อ-สกุล : นายอรุณ หนูขาว หน่วยงานรับผิดชอบ/ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โทรศัพท์ : 0 7791 3324 โทรสาร : 0 7791 3309 มือถือ : 08 1270 0990 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

icon tree.fw  ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทิมา องอาจ หน่วยงานรับผิดชอบ/ตําแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โทรศัพท์ : 0 7791 3324 โทรสาร : 0 7791 3309 มือถือ : 08 1088 3166 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

icon tree.fw  ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีอาซีด ทิ้งปากถ้ำ หน่วยงานรับผิดชอบ/ตําแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โทรศัพท์ : 0 7791 3324 โทรสาร : 0 7791 3309 มือถือ : 08 5789 5100 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2547 ลำดับสมาชิกคือ 7-84100-003 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างจิตสำนึกตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยดำเนินงานตามแนวทางของงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่สวนป่าหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ได้แก่

    tree-icon  การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชบริเวณอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ 3 ประเภท คือ พรรณไม้ท้องถิ่นและไม้เด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม้ในวรรณคดีหรือพุทธประวัติ และไม้ประจำจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมมีพรรณไม้จำนวน 28 วงศ์ 81 ชนิด โดยความร่วมมือของนักเรียน นักศึกษาและชุมชนใกล้เคียง และการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ห้วยมุด)

    tree-icon  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา โดยจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง วาดภาพ กล่าวสุนทรพจน์และนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

    tree-icon  จัดอบรมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนนักเรียนและครูจากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    tree-icon  ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 สำรวจพรรณไม้ในโรงเรียน ตชด. พร้อมจัดทำทะเบียนและเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
พรรณไม้ พบพรรณไม้ทั้งสิ้นจำนวน 66 วงศ์ 153 ชนิด

    tree-icon  ศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตและนำมาใช้ประโยชน์ครบวงจร โดยการศึกษาวงจรชีวิตหอยนางรมแล้วนำเปลือกหอยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ใช้ในครัวเรือน โดยใช้เปลือกของลูกเนียงเป็นส่วนผสมของน้ำเคลือบเซรามิกส์

    tree-icon  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการนำมาใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น และจัดทำเอกสารเผยแพร่

    tree-icon  ปี พ.ศ. 2551 จัดทำสวนไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยการปลูกรักษาพรรณไม้หอมจำนวน 51 ชนิด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลพรรณไม้หอมที่ปลูกรักษาในแปลง

    tree-icon  ปี พ.ศ. 2552–2553 มหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ ทุ่งตาหนอนกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แปลงที่ 11 จากแปลงศึกษาเรียนรู้ทั้งสิ้น 14 แปลง โดยดำเนินการสำรวจพรรณไม้ จัดทำทะเบียน ติดตั้งป้ายแสดงพรรณไม้และการใช้ประโยชน์ ในแปลงป่าอนุรักษ์ สำรวจพบพันธุ์ไม้ 74 ชนิด ปลูกพืชพื้นถิ่นเพิ่มเติม 7 ชนิด จัดทำเส้นทางพร้อมทำผังทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในแปลง 3 เส้นทาง จัดทำจุดเรียนรู้พันธุ์ไม้เด่น 3 จุด และศึกษาประโยชน์ของพรรณไม้ที่มีอยู่ในแปลงพร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    tree-icon ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยดำเนินงานโครงการฯในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมเรียนรู้พรรณไม้ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณทุ่งตาหนอน จัดกิจกรรมเรียนรู้และศึกษาการใช้ประโยชน์จากแปลงป่าโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่วนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีการสำรวจและจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้เด่นๆจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในแปลงไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

    tree-icon  ปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการศึกษาสำรวจพรรณไม้ทั้งหมดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย พบพรรณไม้ทั้งสิ้น 48 วงศ์ 146 ชนิด โดยแบ่งพื้นที่ของมหาวิทยาลัยออกเป็น 13 โซน จัดทำแผนผังและรายการพรรณไม้ที่ปลูกรักษาอยู่ในแต่ละโซน นอกจากนี้ ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้ทั้ง 146 ชนิด จัดทำหนังสือและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ในการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาตามโครงการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา เป็นสื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดจิตสำนึก รัก หวงแหน และตระหนักในคุณค่าของพฤกษศาสตร์ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมที่กล่าวมาอยู่ภายใต้กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึกของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทั้งสิ้น

    tree-icon  ปี พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีแผนการดำเนินงานโครงการ ในพื้นที่สวนป่าหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ของมหาวิทยาลัยตามกรอบการดำเนินงานด้านการเรียนรู้ทรัพยากร ในกิจกรรมที่ 1 ปกปักพันธุกรรมพืช  กิจกรรมที่ 2 สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ส่วนกรอบการใช้ประโยชน์ มีแผนการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และกรอบการสร้างจิตสำนึก  มีแผนการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 7 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

    tree-icon  ปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีแผนการดำเนินงานโครงการ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่แปลงป่าอนุรักษ์ ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ
ทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรในกิจกรรมที่ 1 ปกปักพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ส่วนกรอบการใช้ประโยชน์ ดำเนินงานในกิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  และกรอบการสร้างจิตสำนึกดำเนินงานในกิจกรรมที่ 7
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาเป็น
สื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน ตระหนักในคุณค่าของพฤกษศาสตร์ภายใต้แผนแม่บท
ระยะ 5 ปีที่ห้า และกรอบการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

Copyrigcht © 2015 โครงการ อพ.สธ.มรส. 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ : 0 7791 3324 โทรสาร : 0 7791 3309 E-mail. rspg.sru@outlook.com